Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ADAKS - Ci?cie i grawerowanie laserem
 • Ci?cie filcu

  Zapewnia bardzo du?? wydajno?? produkcji, z dok?adno?ci? nie osi?galn? dla innych technologii.
 • Znakowanie laserm

  Technologia ta jest szybsza, dok?adniejsza i trwalsza, od innych sposobw znakowania.
 • Ci?cie plexi

  Nie ma niebezpiecze?stwa przesuni?cia si? materia?u, co zapewnia 100% powtarzalno??.
laser

Ploter laserowy umo?liwia wycinanie nawet najbardziej skomplikowanych wzorw z filcu poliestrowego. Co znajduje zastosowanie zarwno w przemy?le odzie?owym jak i bran?y dekoracyjnej.

Dzi?ki tej technologii nie trzeba ju? wykonywa? oddzielnych matryc dla ka?dego wzoru.
Zapewnia to wi?ksz? elastyczno?? i precyzj? wraz z wi?ksza wydajno?ci? pracy.

znakowanie

Znakowanie laserem jest niezast?pione w zastosowaniach przemys?owych.
Dzi?ki wysokiej precyzji i trwa?o?ci cieszy si? coraz wi?kszym zainteresowaniem w?rd wielu firm.
Zaawansowane oprogramowanie umo?liwia znakowanie dowolnej kombinacji znakw, kodw i elementw graficznych, zawieraj?cych zmienne informacje takie jak data, czas, numery seryjne i wiele innych.

plexa

Urz?dzenia laserowe, dzi?ki swojej precyzji iszybko?ci pracy, bardzo skutecznie wypieraj? frezarki CNC. Daj? one bardzo du?e mo?liwo?ci w procesie obrbki takich materia?w jak plexa czy laminat grawerski.
Technologia ta umo?liwia zarwno powierzchniowe grawerowanie, jak i wycinanie dowolnych kszta?tw z bardzo du?a precyzj?. Brzegi materia?u, s? g?adkie i nie wymagaj? dodatkowej obrbki.

Articles

Wykorzystywane przez nas urz?dzenia umo?liwiaj? trwa?e znakowanie r?nych powierzchni. Pozwala to na ich szerokie wykorzystanie w bran?y reklamowej. Technologia laserowa mo?ne by? u?ywana do produkcji logotypw oraz do nanoszenia wzorw na gad?ety reklamowe. Oferujemy grawerowanie na takich materia?ach jak: metal, skra, drewno, laminat grawerski, szk?o i wiele innych. Ci?cie laserem pozwala na wykonanie szablonw, kartek okoliczno?ciowych, a tak?e na ozdobne wyka?czanie brzegw materia?u.
Zastosowanie laserowego ci?cia i grawerowania pozwala na uzyskanie bardzo interesuj?cych i atrakcyjnych efektw wizualnych, r?nych w zale?no?ci od materia?u, na ktrym s? one wykonywane.

Plotery laserowe pozwalaj? wycina? dowolne kszta?ty z bardzo du?? precyzj?. Dzi?ki temu mo?liwe jest uzyskanie najwy?szej jako?ci ci?? w bardzo du?ej grupie materia?w (takich jak: papier, karton, sklejka, plexi, folia, tworzywa sztuczne itd.). Urz?dzenia te znakomicie sprawdzaj? si? w modelarstwie - do wycinania modeli z drewna lub kartonu, jak rwnie? do tworzenia elementw makiet budynkw.
Technologia laserowa oferuje precyzj? nieosi?galn? przy wycinaniu r?cznym, a tak?e - co najwa?niejsze - 100% powtarzalno?? wycinanych elementw.

Servieces

 • Do dzialu
 • Do dzialu
 • Do dzialu
 • Do dzialu
 • Do dzialu
 • Do dzialu
Banner